Jindra Husáriková, Šárka Mrázová Cagliero "Matka a dcera - obrazy"

28. 6. 2017 – 30. 7. 2017

Jindra Husáriková

14. 4. 1931 v Ústí nad Labem – Trmicích
16. 4. 2016 v Praze

Obrazy Jindry Husárikové jsou plné p o e z i e, jako zvláštní kondenzace krásy, kde se snoubí sny, mystické představy a cirkusová magie s hlubším filozofickým poselstvím. Síla její malby tkví v resonanci současných myšlenek, nálad a pocitů, aniž by se zříkala dosavadní tisícileté kulturní zkušenosti. Naprosto originální verze uměleckého projevu dociluje malířka svým vrozeným instinktem tvůrčí volby, individuálně laděným výběrem nejlepšího z přírody a umění pro něž se neomylně rozhoduje s plným právem dosavadní pravidla narušovat, aby dosáhla své originální verze. Můžeme si zde porovnat asociace našich myslí s představami, myšlenkami a vjemy, jež nabízejí vystavené obrazy. Jsou obdařeny osobitým kouzlem, které je prostředkem přístupu k posvátnému. Její díla jsou poetickou vizí zážitků, představ a příběhů, vyzařující trvalé okouzlení až pohádkové, jindy baladické či mytologické- Je-li základem poezie schopnost ozvláštnit jev a probudit v nás rozechvělý vztah ke kráse, a je-li umění více mepokoj než jistota a zároveň nepostrádá velkou složku touhy, pak toto všechno nepochybně vyvěrá z celého autorčina uměleckého směrování. Umělkyně nám tak nabízí protipól stavu všeobecné znechucenosti, nezájmu a duchovní stagnace. Činí tak se stylovou noblesou spontálně svou invencí a vysoce kultivovaným malířským projevem navzdory paušálně adorované bezvýchoné mátožnosti

Pozoruhodná kvalita uměleckého projevu Jindry Husárikové je provázena i obdivuhodnou intenzitou tvorby. Její obrazy náleží do širokého proudu figurativního fantaskního umění, jistě expresivního charakteru, nepostrádajícího jak poetické tak magické ladění.

Nejen zážitky, vzpomínky, touhy, sny a tajemství, vyvolávají její přirozenou potřebu umělecky je ztvárnit, ale často i její vlastní obrazy ji inspirují k novému pojetí a vyjádření. Její obrazy v nás vyvolávají často zneklidňující a rozporuplné obavy a touhy, ale vždy nás znovu silně oslovují. Přinášejí nám objevování a nacházení krásy něžné i groteskní a podmaňují si nás svou svrchovanou básnivostí a mistrovstvím malířského přednesu.

Vybavena nevšedním talentem, silnou citovostí, pevnou vůlí a nezměrnou pracovitostí vytvářela z podvědomého zdroje tvůrčí inspirace stále nové a nové obrazy, které nás okouzlují svou uměleckou naléhavostí, novou nevšední krásou, poselstvím poezie a harmonie. Malířčina malba je jemná, elegická, jindy přesvědčivě vzrušená, jásavá, expresivní s ohromující suverénní
b a r e v n o s t í.

Malířčina tvořivá schopnost projevu nám kultivuje naše estetické vnímání – a naplňuje odvěký ideál zralého lidství.
Síla jejích obrazů přesahuje horizont hranic a času.

Šárka Mrázová Cagliero

Dcera malířky Jindry Husárikové, narozena v Ostrově nad Ohří 21.11.1962.

Od roku 1985 žije a tvoří v Itálii, ve Valli di Lanzo. Věnuje se převážně malbě, kresbě a kolážím. Vystavuje kolektivně i samostatně od roku 1995. V posledních 10 letech se podílela na 60 výstavách, jak v Itálii, tak i u nás a v dalších evropských městech, ale i např. v Číně – některé z nich byly samostatné.

Poslední malířčin katalog vydaný italským kulturním centrem Ariele charakterizuje její obrazy z let 2005 – 2013 jako k r a j i n y  d u š e.

To myslím zdařile navozuje možnost návodu k vnímání vystavovaných obrazů a celkového tvůrčího malířčina usilování. Je to nepochybně poctivý přístup k samotné tvorbě – zděděný talent desitiletími kultivovaný poznáváním a osvojováním si nejrůznějších uměleckých podnětů a životních zážitků, co vytříbilo způsob malířčiny tvorby v současném projevu. Řadu vlivů dokázala umělkyně vstřebat a přetavit do svébytného uměleckého vyjádření, které má pečetˇ osobní originality, aniž by o ni úporně a lopotně usilovala. Soubor vystavovaných obrazů nás překvapí a uchvátí svou ohromující krásou. Osobní jedinečnost malířky nám přináší poselství radosti, čistoty – je otevřenou výpovědí o okouzleném nazírání na bohatství a nádheru současnosti. Malířce se úspěšně daří transformovat své vnitřní vidění skutečnosti do nových objevných obrazů důmyslných kompozic a zářivé barevnosti. Tyto obrazy jsou i jejím vyznáním rodině, místům, která navštívila, kde žije, kráse přírody. Jsou jemné i naléhavé, veselé i zádumčivé, vždy však plné okouzlení a poezie. Jsou protikladem dnes tak převládajících prezentačních gest, která mají zakrýt chudobu, vyprázdněnost autorů, kteří sami sebe považují za umělce, ale jsou ve skutečnosti pouhými pozéry, v lepším případě dekoratéry či aranžéry.

Italská kritička Giovanna Arancio zdůrazňuje, že“ Šárka Mrázová Cagliero je obdařena cennou výbavou z umělecké rodiny a kulturního prostředí štědrého na umělecké podněty. Paměť vrství na tyto první prožitky nové krajiny, cesty, vzpomínky každodennosti vnímané citově jemnou emotivní inteligencí a vstřebanou řemeslností. Z toho se rodí podzemní, jasnovidný a skutečný důl – naleziště, teplé tonální magma, bohaté na básnické obrazy. Středoevropská matrice zahrnuje atavický symbolismus, přepracovaný mezi svírajícími hořkými i zlatými ústupky v nádheře soumraku secesního umění; Šárčino umění přejímá dědictví evropské křižovatky…….“

® foto Jaroslav Kučera